Confirmed Invited Speakers

Cai, Rong-Gen

Cai, Yifu

Chen, Bin

Fan, Xilong

Gao, He

Hu, Yi-Ming

Huang, Qingguo

Li, Ang

Lu, Youjun

Ni, Wei-Tou

Spurzem, Rainer

Sun, Hui

Wang, Yan

Xiong, Shaolin

Yu, Yunwei

Yuan, Weimin

Zhang, Shuangnan

Zhao, Wen